۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

آزادی - فردیت یا محو فردیت

و مضمونا گفت (+)
برای ما مفهوم فردیت و آزادی، مفاهیمی هستند غیر قابل گسیختن از هم.
و نمی فهمیم چگونه اکثریت جوانان در حکومت های تمامیت خواه فاشیستی با شرکت ذیل یک پرچم و با لباس متحد الشکل حس میکردند در ره آزادیند.
برای کمک به فهم دانشجویانم میگویم تصور کنید حس خودتان را وقتی در یک کنسرت راک هستید.

همین