۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

دوباره نوشتن

عقب انداختن فایده نداره
باید دوباره نوشت

دوباره سلام