۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

آزادی - فردیت یا محو فردیت

و مضمونا گفت (+)
برای ما مفهوم فردیت و آزادی، مفاهیمی هستند غیر قابل گسیختن از هم.
و نمی فهمیم چگونه اکثریت جوانان در حکومت های تمامیت خواه فاشیستی با شرکت ذیل یک پرچم و با لباس متحد الشکل حس میکردند در ره آزادیند.
برای کمک به فهم دانشجویانم میگویم تصور کنید حس خودتان را وقتی در یک کنسرت راک هستید.

همین

۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

دوباره نوشتن

عقب انداختن فایده نداره
باید دوباره نوشت

دوباره سلام